Regulamin sklepu internetowego Bike2Box
obowiązujący od 1 lutego 2019 roku

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Bike2Box, prowadzony jest przez Krom Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wawrzyńca Cylla 44, 94-132 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574179, posiadającą NIP 7272797387 oraz REGON 362421050.

§ 2. Definicje

1. Określenia, użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Krom Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Warzyńca Cylla 44, 94-132 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574179, NIP 7272797387, REGON 362421050. Adres poczty elektronicznej: [email protected], telefon kontaktowy +48 577 301 883.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający pod adresem internetowym https://bike2box.com/sklep
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, określający zakres i warunki świadczenia usług i sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat życia, zainteresowana dokonaniem zakupu w Sklepie, przy czym w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, dla czynności prawnych dokonywanych zgodnie z Regulaminem, wymagana jest zgoda ich przedstawicieli ustawowych, chyba że posiadają one pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Kupujący – Klient, z którym została zawarta zgodnie z Regulaminem umowa sprzedaży wybranego Produktu lub Produktów.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – opisany na stronie Sklepu produkt, którego sprzedaż za pośrednictwem Sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu przewiduje Sprzedawca.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 15. Portal – strona Sprzedawcy, znajdująca się pod adresem internetowym https://bike2box.com.

§ 3. Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Nowe Sady 4, 94-132 Łódź
2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 577-301-883
4. Numer rachunku bankowego: mBank 98114020040000360277105577
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17

§ 4. Korzystanie ze Sklepu i Sprzedaż Produktów

1. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień na Produkty, jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługująca co najmniej XHTML 1.0, z obsługą JavaScript.
 • Zalecana jest akceptacja plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki. Brak akceptacji plików „cookies” może spowodować dyskomfort w użytkowaniu Portalu i Sklepu.

2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim.

3. Klient obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Sklepu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Sklepu.

4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówienia nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Zasady składania Zamówienia szczegółowo opisano w §7.

6.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 5.Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Krom Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, ul. Wawrzyńca Cylla 44, 94-132 Łódź.

2. Krom zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

3. Krom przetwarza następujące dane Klientów w podanych poniżej celach:

1) w celu przyjęcia zamówienia na Produkty i realizacji umowy sprzedaży Produktów Krom przetwarza:
– imię i nazwisko;
– adres e-mail;
– numer telefonu;
– adres dostawy;
– numer NIP;
– firma działalności gospodarczej;

Podanie wskazanych wyżej danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia, stanowi więc warunek zawarcia umowy sprzedaży zamówionych Produktów. Przetwarzanie w/w danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem takiej umowy.

2) w celu wystawienia faktury VAT oraz prowadzenia ewidencji VAT Krom przetwarza:
– imię i nazwisko;
– numer NIP;
– firma działalności gospodarczej;
– adres działalności gospodarczej;

Podanie wskazanych danych, w zakresie umożliwiającym Krom wystawienie faktury VAT oraz prowadzenia ewidencji VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 106e oraz art. 125 ustawy o podatku od towarów i usług. Przetwarzanie wskazanych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

3) w celach marketingowych, Krom przetwarza dane osobowe Klienta w postaci jego adresu IP, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Podanie przez Klienta wskazanych danych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnej zgody Klienta.

4. Ponadto dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym w celu udowodnienia, że działania marketingowe Krom wobec Klienta były zgodne z prawem – który to cel wynika z realizacji prawnie uzasadnionych interesów MPod1766.

5. Niezależnie od ust. 3 i 4 powyżej, Krom przetwarza również dane osobowe Klienta w postaci informacji zbieranych o Kliencie za pomocą plików cookie lub podobnych technologii – więcej informacji na temat plików cookie, a także celów i sposobów opisanego w niniejszym ustępie przetwarzania znajduje się w dokumencie Polityka Plików Cookie dostępnym pod adresem: https://bike2box.com/polityka-prywatnosci. Ponadto, w związku z użyciem plików cookie. Krom niniejszym informuje, co następuje:

 • Osoby trzecie, w tym Facebook, Google i Twitter mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny bike2box.com i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam;
 • Klienci mogą wyłączyć gromadzenie i używanie informacji o nich do obsługi targetowania reklam;
 • Mechanizm umożliwiający Klientom dokonanie wyboru włączenia lub wyłączenia gromadzenia informacji o nich do obsługi targetowania reklam znajduje się pod następującymi adresami: http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu/.

6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Krom:

 • w przypadku danych przetwarzanych dla wykonania Umowy – przez okres trwania Umowy, a po tym okresie do czasu przedawnienia się roszczeń z Umowy;
 • w przypadku danych przetwarzanych dla wykonania umowy sprzedaży Produktów – przez okres wykonania umowy sprzedaży, a po tym okresie do czasu przedawnienia się roszczeń z tej umowy;
 • w przypadku danych przetwarzanych dla wystawienia faktury VAT oraz prowadzenia ewidencji VAT – przez okres, który prawo przewiduje dla przechowania wystawionej faktury VAT lub prowadzonej ewidencji VAT;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych, do momentu wypisania się przez Klienta z Newslettera, zgłoszenia przez niego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na potrzeby marketingu bezpośredniego albo do momentu wycofania przez niego zgody na przetwarzanie danych, a po tym momencie przez okres 4 lat – czyli przez okres w którym może pojawić się potrzeba udowodnienia przed organami władzy państwowej (włączając w to wszelkiego rodzaju organy, sądy i urzędy), że działania marketingowe Krom wobec Użytkownika były zgodne z prawem, tj. okres, w którym może pojawić się potrzeba Krom obrony przed roszczeniami.

7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane poprzez tworzenie profili w celu jak najlepszego dostosowania do jego oczekiwań kierowanych do niego w ramach Newslettera materiałów. Na podstawie profili nie będą podejmowanie żadne automatyczne decyzje dotyczące Klienta, które wywoływałyby wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały.

8. Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

9. Klient ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie w jakiej jej udzielił. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać wysyłając wiadomość na adres: [email protected]

10. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które przechowuje Krom. W szczególności w ramach tego prawa może zapytać Krom o to:

 • w jakim celu przetwarzane są jego dane osobowe,
 • jakie jego dane są przetwarzane,
 • komu Krom ujawnia dane Klienta – w takim przypadku Klient uzyska informacje odbiorcach, którym dane osobowe Klienta zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • jaki jest planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 • czy w stosunku do Klienta podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec niego profilowanie,
 • czy Krom przekazuje dane Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Klient ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma on również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

12. Klient ma prawo do żądania od Krom usunięcia jego danych osobowych z systemu Krom jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • Klient wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • Klient wniósł sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
 • Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingowe;
 • dane osobowe Klienta były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe Klienta osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie,
 • dane osobowe Klienta zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku.

13. Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:

 • jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu;
 • Krom nie potrzebuje już danych osobowych Klienta do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.Skorzystanie przez Klienta z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że takie dane osobowe będą mogły być przez Krom wyłącznie przechowywane oraz przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

14. Klient ma prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego danych osobowych oraz ma prawo żądać aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.

15. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Krom jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. w celach wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Krom.

16. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

17. Klient chcąc skorzystać z przysługujących mu praw lub mając pytania dotyczące tych praw może skontaktować się z Krom:

 • kontaktując się inspektorem ochrony danych Krom na adres e-mail: [email protected] lub
 • pisząc na adres pocztowy: Krom Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, ul. Wawrzyńca Cylla 44, 94-132 Łódź lub
 • pisząc na adres e-mail: [email protected]

18. Dane osobowe Klientów są przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa adekwatnych do zidentyfikowanych przez Krom ryzyk i odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy technicznej w tym obszarze. Stosujemy środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną jak np. szyfrowanie kanału komunikacji (protokół HTTPS).

19. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Krom wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Oprócz danych osobowych, Krom przetwarza dane eksploatacyjne, takie jak:

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 • informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • ogólne, statystyczne informacje demograficzne (np. o regionie, z którego następuje połączenie) oraz anonimowe informacje dotyczących wieku, płci oraz kategorii zainteresowań w ramach świadczonej Usługi.

20. Na potrzeby realizacji działań wskazanych w Regulaminie dane osobowe Klientów są przekazywane innym podmiotom współpracującym z Krom w zakresie i w celu, w jakim Krom korzysta ze wsparcia tych podmiotów w obszarze wsparcia IT. W związku z tym zawarliśmy umowy powierzenia z następującymi podmiotami:

 • JUST IN TIME MEDIA Natalia Ircha, Łódź 90-030, ul. Dobra 10/1/ na potrzeby wsparcia IT;

21. Krom zapewnia Klientowi stały dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści tych usług, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Dostęp do ww. informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail [email protected] niezbędnym zakresie informacja taka znajduje się także w Serwisie oraz w Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, stosowanych środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione przesyłanych danych osobowych, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług elektronicznych, Użytkownik może skontaktować się z Krom za pośrednictwem poczty, pisząc na adres: Krom Sp. z o.o. ul. Wawrzyńca Cylla 44, 94-132 Łódź, bądź za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: [email protected].

22. Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat Klienta. Krom nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Klienta cudzych danych osobowych bądź za działania innych Klientów lub podmiotów trzecich, którym dany Klient przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści. Klient nie powinien podawać swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat, jeżeli nie jest to konieczne do świadczenia Usług opisanych w Regulaminie.

§ 6. Złożenie zamówienia, umowa sprzedaży Produktu

1. Opisy Produktów, umieszczone na stronach Sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy ich sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

2. Aktualne ceny Produktów podane są na stronach internetowych Sklepu – zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Do cen sprzedaży Produktów dostarczanych do miejsca wskazanego przez Klienta Krom dolicza koszt dostarczenia Produktu do Klienta (za wyjątkiem lokalizacji, o której mowa w § 9 ust 3) Regulaminu, zgodnie z cennikiem usług kurierskich na terenie RP, podanym na stronach Sklepu oraz o którym Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia.

3. Do złożenia zamówienia przez Klienta dochodzi po wykonaniu przez Klienta wszystkich poniższych czynności:

 • określeniu rodzaju i ilości zamawianego Produktu;
 • podania danych niezbędnych dla realizacji zamówienia;
 • wyboru formy dostawy oraz warunków płatności, w tym za ewentualne kosztu transportu;
 • potwierdzeniu przez Klienta zamówienia poprzez kliknięcie przycisku informującego, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta na dane Produkty zgodnie z Regulaminem stanowi ofertę nabycia tych Produktów na warunkach i w cenach wynikających z opisu tych Produktów, zamieszczonych na stronach Sklepu.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Krom potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany przez Klienta. Wskazana wiadomość stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w ust. 4 powyżej. Chwila akceptacji oferty Klienta co do określonych Produktów stanowi chwilę zawarcia umowy sprzedaży tych Produktów.

6. W treści potwierdzenia przyjęcia zamówieniu zamówienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Krom potwierdza Kupującemu warunki zawartej umowy sprzedaży Produktów określonych w zamówieniu. Powyższe stanowi potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży Produktów, objętych danym zamówieniem.

7. Realizacja zamówienia następuje, jeżeli:

 • zamówienie dotyczy Produktu, który jest dostępny;
 • Kupujący dokonał zapłaty za Produkt, zgodnie z postanowieniami § 8 poniżej.

8. Jeśli Kupujący zapłaci za Produkt, a zamówienie nie może zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność Produktu, Krom informuje o tym Kupującego i niezwłocznie zwraca mu uiszczoną przez Kupującego kwotę powiększając ją o odsetki ustawowe, o których mowa w art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Szczegółowe zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 • Wejść na stronę sklepu https://bike2box.com/sklep.
 • Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
 • Przejść do strony https://bike2box.com/koszyk w celu sprawdzenia zawartości koszyka, po czym wybrać formę wysyłki i kliknąć przycisk “Przejdź do kasy”.
 • Na stronie https://bike2box.com/podsumowanie Złożyć Zamówienie bez rejestracji, czyli wypełnić Formularz zamówienia poprzez:
  – wpisanie danych odbiorcy Zamówienia
  – wpisanie adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu (jeżeli jest inny niż adres odbiorcy Zamówienia),
  – wybranie rodzaju przesyłki (sposobu dostarczenia Produktu)
  – wybranie formy płatności za Zamówienie
  – opcjonalnie wpisanie danych do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
  – opcjonalnie wpisanie dodatkowych uwag do składanego Zamówienia
  – Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.
 • W zależności od wybranego na wcześniejszym etapie składania Zamówienia sposobu płatności, opłacenie Zamówienia w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 3.

§ 8. Płatność

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia tego Produktu zgodnie z § 5 powyżej. Jako dzień zapłaty przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Krom. W przypadku opóźnienia w zapłacie względem wskazanego terminu, złożone zamówienie zostaje anulowane.

2. Jeśli Kupujący zapłaci za Produkt po wskazanym powyżej terminie, Krom poinformuje o tym Kupującego i niezwłocznie zwróci mu uiszczoną przez niego kwotę.

3. Dostępną w Sklepie formą płatności za zamówiony Produkt i koszty jego transportu jest:

 • szybki przelew elektroniczny – usługa dostępna dla Klientów posiadających bankowe konta internetowe obsługiwane przez PayPro SA (Przelewy24). Ewentualne koszty realizacji zapłaty ponoszone przez Kupującego na rzecz Krom w związku z korzystaniem ze wskazanej powyżej formy płatności nie będą przewyższać poniesionych przez Krom kosztów skorzystania z tej formy płatności.
 • tradycyjny przelew na konto bankowe Krom Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wawrzyńca Cylla 44, 94-132 Łódź. Numer konta bankowego do opłaty złożonego zamówienia: 54 1140 2004 0000 3202 7656 8312. W tytule zamówienia należy wpisać: numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby składającej zamówienie.
 • płatność kartą płatniczą

4. Przelewy internetowe są obsługiwane przez serwis PayPro SA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Serwis PayPro SA zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa realizowanych transakcji. Dane Kupującego realizującego płatność poprzez serwis PayPro SA są przekazywane bezpośrednio do serwisu PayPro SA, z pominięciem Sklepu.

5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. Korzystanie z serwisu PayPro SA wymaga uprzedniej akceptacji przez Kupującego regulaminu dokonywania płatności w Serwisie Przelewy24.

§ 9. Realizacja zamówienia

1. Po dokonaniu zapłaty przez Kupującego zgodnie z § 8 powyżej, Produkt jest wysyłany do Kupującego w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

2. Zamówione Produkty dostarczane są na adres podany przez Kupującego.

3. Odbiór osobisty opłaconego Produktu może nastąpić w następującej lokalizacji, po uprzednim kontakcie telefonicznym na nr telefonu podany poniżej:
Magazyn Bike2Box
ul. Nowe Sady 4; 94-102 Łódź
Tel. 577 301 883
godzina odbioru jest ustalana telefonicznie

4. Dokonując odbioru osobistego Kupujący okazuje dowód osobisty lub inny dokument zawierający zdjęcie i adres oraz podaje numer zamówienia.

5. Produkt opłacony, przeznaczony do odbioru osobistego w lokalizacji wskazanej w ust. 2 powyżej będzie gotowy do odbioru nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania przez Krom płatności za zamówienie. Transport do ww. lokalizacji nie łączy się z kosztami transportu. Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail, w momencie, w którym opłacony przez niego Towar będzie gotowy do odbioru w wybranej lokalizacji.

6. Produkt opłacony, przeznaczony do odbioru osobistego winien zostać odebrany przez Kupującego w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail informującej o możliwości jego odebrania. Po bezskutecznym upływie terminu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od chwili dostarczenia opłaconego Produktu do ww. lokalizacji, Produkt jest odsyłany do magazynu Krom i może być wysłany do Kupującego na jego koszt.

7. Jeśli na stronie internetowej Sklepu podany jest szczególny termin wysyłki lub odbioru Produktu, wówczas obowiązuje taki termin.

8. Kupujący w chwili odbioru Produktu powinien sprawdzić, czy Produkt lub przesyłka nie posiada uszkodzeń np. powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodny z zamówieniem.

§ 10. Odstąpienie od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty e-mail na adres [email protected].

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:
1) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

2) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, bez kosztów przesyłki.

3) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

4) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

6) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§ 11. Opis Towaru, Reklamacje

1. Krom sprzedaje Produkty wskazane przez Kupującego w zamówieniu, zgodne z opisami Produktów, zamieszczonymi na Portalu. Krom utrwala w wersji elektronicznej, w zarządzanym przez siebie systemie informatycznym, treść zawartej umowy sprzedaży i dostarcza ją Kupującemu na jego żądanie.

2. Wszelkie wątpliwości, zapytania i reklamacje dotyczące Produktów oraz związane z realizacją zamówienia powinny być kierowane na następujące dane kontaktowe:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 • telefonicznie na numer:
  577 301 883Za połączenie telefoniczne konsument nie będzie obciążony opłatą wyższą niż za wykonanie zwykłego połączenia telefonicznego zgodnie z planem taryfowym, z którego korzysta.
 • pisemnie na adres: Krom Sp. z o.o., ul. Wawrzyńca Cylla 44, 94-132 Łódź.

3. Wszelkie reklamacje w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź na piśmie, chyba że wspólnie ustalona zostanie inna forma odpowiedzi.

4. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową rozpatrywane są w trybie obowiązujących przepisów prawa polskiego, tj. w przypadku Konsumentów w szczególności w trybie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014, 827) oraz Kodeksu Cywilnego; a w przypadku przedsiębiorców w trybie Kodeksu Cywilnego.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Krom drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12. Zmiany Regulaminu

1. Krom jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Kupującym z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:

 • Zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Krom obowiązek określonej modyfikacji tej treści;
 • Wydanie przez organy administracji publicznej w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Krom obowiązek określonej modyfikacji tej treści;
 • Wprowadzenie przez Krom nowych funkcjonalności Portalu/sklepu internetowego lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;
 • Wprowadzanie przez Krom nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych;
 • Powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Krom mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści zawartej Umowy będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego klienta Krom będącego Konsumentem proponowana zmiana jest na korzyść takiego klienta;
 • Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla konsumentów – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa lub uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień.

2. Krom informuje Klienta poprzez publikacje na Portalu co najmniej o:

 • treści planowanej zmiany Regulaminu;
 • dacie wejścia zmiany w życie;
 • prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanej zmiany, terminie na jego złożenie i jego konsekwencjach dla Kupującego;
 • jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

3. Jeżeli w okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Klient nie zgłosi Krom sprzeciwu wobec tych zmian, przyjmuje się, że Klient je zaakceptował. W okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Klient może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym albo zgłosić sprzeciw, w wyniku którego Umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian.

4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży, co do których Kupujący wyraził wolę przystąpienia do nich przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Kupującego przystąpienia do umowy z Krom (dniem tym najczęściej będzie dzień złożenia zamówienia na Portalu).