×

Łódź 2018-09-18

Krom Sp. z o.o.

ul. Wawrzyńca Cylla 44

94-132 Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU

W ramach projektu pod roboczą nazwą Krom_2018w związku z zamiarem przystąpienia do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Szanowni Państwo!

W związku z planowaną realizacją ww. projektu Zarząd Przedsiębiorstwa Krom sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zamówienie jak poniżej.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie diagnozy rozumianej jako wstępny audyt, mający na celu:

  1. ocenę potencjału Wnioskodawcy – Krom Sp. z o.o.

  2. analizę (specyfika rynku i charakterystyka docelowych nabywców) otoczenia rynkowego Wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego, zamierzonego projektu wzorniczego,

przy czym potencjał Wnioskodawcy należy rozumieć, jako posiadanie przez niego określonych zasobów – ludzkich, technicznych, infrastrukturalnych, finansowych – do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy profesjonalnego procesu projektowego.

  1. Miejsce realizacji usługi: siedziba Zamawiającego – Krom Sp. z o.o.; ul. Wawrzyńca Cylla 44; 94-132 Łódź

  2. Termin realizacji usługi do dnia: 2018.10.25.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

W wyniku przeprowadzonej diagnozy Wnioskodawca otrzyma sprawozdanie z audytu zawierające ocenę potencjału wnioskodawcy i otoczenia rynkowego, przeprowadzoną zgodnie z opisem Przedmiotu zamówienia

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Podmiot realizujący usługę:

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

INFORMACJE DODATKOWE

  1. Informujemy, iż niniejsza procedura ma charakter informacyjny dla Zamawiającego i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków formalno-prawnych. Niniejsza procedura nie rodzi też roszczenia o zawarcie umowy.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę prosimy złożyć do dnia 24.09.2018r.:

a) mailem (przez Internet) na adres: wecanhelp@bike2box.com;

lub

b) pocztą (list polecony) na adres: Krom Sp. z o.o.; ul. Wawrzyńca Cylla 44; 94-132 Łódź z dopiskiem „Krom_2018”

DANE KONTAKTOWE

Radek Kozubski

+48 601 301 883

WZÓR OFERTY

OFERTA

………………………………………………………………………………..…..

Dane Wykonawcy wraz z adresem lub pieczęć firmowa

…………………………………………………………….

Nr telefonu

…………………………………………………………….

Adres e-mail

Przedmiotem oferty jest wykonanie usługi doradczej w postaci wykonania diagnozy rozumianej, jako wstępny audyt, mający na celu:

  1. ocenę potencjału Zamawiającego – Krom Sp. z o.o.

  2. analizę otoczenia rynkowego Zamawiającego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego, zamierzonego projektu wzorniczego,

przy czym potencjał Zamawiającego należy rozumieć, jako posiadanie przez niego określonych zasobów – ludzkich, technicznych, infrastrukturalnych, finansowych – do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie Zamawiającego profesjonalnego procesu projektowego.

Proponowana cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami
i obciążeniami.

Nazwa usługi/opracowania

Cena netto

Cena brutto

Diagnoza w zakresie oceny potencjału Krom Sp. z o.o. i analizy otoczenia rynkowego Krom Sp. z o.o. pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego, zamierzonego projektu wzorniczego.

………………………..zł.

………………………..zł.

Cena netto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….

Termin wykonania usługi: ………………………………………….

…………………………………                                                                                                                                …………………………………

Miejscowość i data                                                                                                                                                                                                              Podpis

………………………

Miejscowość i data

…………………………………………………..

/Oferent-pieczątka/

OŚWIADCZENIE

O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/imię i nazwisko oraz funkcja upoważnionego przedstawiciela Oferenta/

oświadczam(y), że jako Oferent składający ofertę dotyczącą wykonania prac w projekcie pn.:

Krom_2018” w związku z zamiarem przystąpienia Zamawiającego do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, nie jestem(eśmy) powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. z przedsiębiorstwem:

Krom Sp. z o.o.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………..

/Pieczątka i podpis Oferenta/

PARKINGI ROWEROWE ZNAJDZIESZ W